Glorups Skove

Til Glorup og Rygaard godser hører 575 ha skov. Skovene er åbne for publikum efter skovloven regler for adgang i private skove (se punktet “Adgang til skoven” nedenfor) og gæster er velkomne. Skovene ligger hovedsaligt samlet omkring de to hovedbygninger, dog eksisterer der en satellitskov, Bredemiste, mod Ørbæk by. Bredemiste udmærker sig ved at være en del af et gammelt morænelandskab og er dermed meget idyllisk og varieret i sit udtryk. For tilladelse til særlige aktiviteter (ridekort, o-løb, træklatring, særlig brug af park m.m.) kan Jacob Rosenkrantz kontaktes på tlf. 2462 6260

Skovene drives aktivt med fokus på både træ –og naturværdier. Træartsvalget er bredt, med hovedvægt på de danske løvtræarter bøg, eg, ask og ahorn. Ca. 60 % af skovenes areal er bevokset med løvtræ, 30 % er nåletræ (herblandt også juletræer og klippegrønt) og de sidste 10 % er moser , søer, vandløb, skovbryn samt park. Skovbilledet er varieret og mange steder findes store smukke gamle træer.

Salg af skovprodukter

Træ til andre formål

Desuden sælges træ til f.eks. legepladser – rafter , stammer til sandkasser, egestammer til bænke o.lign. samt træ til bygning af bjælkehuse og shelters.

Rune Bukkehave, skovfoged
Tlf.: 2279 3307

Adgang til skoven

Følgende er et uddrag hentet fra Skov- og Naturstyrelsen hjemmeside (Se punktet “Færdsel i skoven”).

Private skove:
I private skove må man gå og cykle, men kun på skovveje og stier. Der er adgang fra kl. 6 til solnedgang, og man må ikke slå sig ned nærmere end 150 m fra bygninger. Her er motorkørsel også forbudt, og som i statsskovene skal man rette sig efter skiltningen.

Hvis skoven er under 5 hektar må skovejeren godt lukke den af for offentligheden.
Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde.

Man skal have ejerens tilladelse til særlig benyttelse af skove.